Tidigt bedrevs utbildning i den s.k. Bånggården och Jon Olsgården i Ångebyn. I slutet av 1800-talet blev behovet av av mera ändamålsenliga lokaler stort. Man beslutade att bygga en större skolbyggnad längs den s.k. Östra Fägatan. Denna "fägata" ledde från Ångebyn, ungefär i höjd med Bolbyskolan, till de västra delarna av stationssamhället och slutade där lokstallarna idag ligger. P.g.a. järnvägens expansion stängdes Fägatan helt 1937 och alla transporter från Ångebyn till stationssamhället fick ta omvägen över Bommarna.
Skolan stod klar 1897 och var en s.k. B-skola vilket innebär att flera årskurser undervisades samtidigt i samma skolsal. När Bolby-skolan stod färdig 1924 fick skolan vid Östra Fägatan beteckningen "Gamla Skolan". Bilden bör vara tagen under senare delen av 1910-talet.