Här ser vi de gamla lokstallarna som då låg åt Köpmangatan till. Byggnaden tillkom vid Norra Stambanans anslutning 1881 och utökades etappvis till 9 stallplatser. Efter 1918 anlades ny lokstation i väster och den östra togs bort omkring 1920.
Text: Sällskapet Ostkustbanans Vänner.